Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně

     
     

O projektu:
Předmětem projektu je dodávka 21 (18 vozidel v délce 11,5 -13m a 3 vozidla v délce 14,5-18m) nízkoemisních, plně nízkopodlažních CNG autobusů pro městskou dopravu realizovanou v závazku veřejné služby na území města Děčín. Nově pořízené autobusy budou provozovány na třinácti vymezených linkách území města Děčína, které jsou plně integrovány do dopravního systému Ústeckého kraje.

Cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy prostřednictvím modernizace a doplnění vozového parku a zvýšení ekologické šetrnosti vozového parku. Díky zlepšení podmínek cestování ve veřejné dopravě dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy a tím k další regulaci negativních vlivů osobní automobilové dopravy na kvalitu životního prostředí ve městě Děčín a dále celé Ústecko-chomutovské aglomerace.
Mezi hlavní cíle předkládaného projektu a pozitivní dopady na území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace lze zařadit:
- Realizace aktivit udržitelné formy dopravy - udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.
- Snížení emisní a hlukové zátěže autobusové dopravy v daném území - tento cíl bude naplněn nákupem 21 autobusů s pohonem CNG splňující normu EURO 6.
- Zajištění dostupnosti autobusové dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace - zvýšení počtu "bezbariérových spojů" linek obsluhující město Děčín.
- Zlepšení obslužnosti a cestovního komfortu daného území veřejnou dopravou pro všechny obyvatele a návštěvníky daného území.
- Zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, starších osob a cestujících s kočárky s dítětem při využívání sítě autobusové dopravy.

Výše uvedených cílů bude dosaženo nákupem kvalitních moderních autobusů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb dopravce a zajistí naplnění prvků udržitelné formy dopravy na daném území.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, a to především v těchto aspektech:
Snížení negativních vlivů na životní prostředí, snížení ekologické zátěže z individuální dopravy - nákupem a následným využitím autobusů splňující přísné normy (dodání autobusů splňující EURO 6) dojde k omezení exhalací a snížení zatížení životního prostředí.

Odstranění negativního vlivu na okolní zástavbu, který způsobuje hlučnost provozu - nově zakoupené autobusy jsou v porovnání se stávajícími využívanými autobusy považovány za výrazně méně hlučné, tudíž jeden z pozitivních přínosů projektu je i snížení hlučnosti dopravy na provozovaných linkách. Nákupem nových autobusů dojde k výraznému snížení hlučnosti provozu městské veřejné dopravy v dané lokalitě.

Zajištění bezbariérového vstupu/výstupu -  nově nakoupené autobusy budou splňovat požadavky plně nízkopodlažních autobusů včetně bezbariérové plošiny, čímž bude umožněn pohodlný vstup/výstup do autobusu i osobám se sníženou možností pohybu.

Propojení bezbariérových spojů předmětných linek v rámci systému Integrované dopravy Ústeckého kraje -  propojení bezbariérové dopravy na další trasy a linky ostatních dopravců Ústecko-chomutovské aglomerace.

Zajištění komfortu pro cestující - nákupem 21 nízkopodlažních autobusů dojde k modernizaci provozovaného vozového parku dopravcem, a tím i zvýšení kvality poskytovaných služeb dopravcem DPMD.

Zvýšení efektivnosti dopravní obsluhy území - pořízením nových autobusů jednoznačně dojde ke snížení provozních nákladů dopravce.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
     

     
     

Název projektu: Nákup nízkoemisních minibusů pro MAD v Děčíně

     

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007687

     

Předmětem projektu je nákup 5 nízkopodlažních a nízkoemisních minibusů na CNG pohon normy EURO 6 pro městskou dopravu realizovanou v závazku veřejné služby na území města Děčín. Nově pořízené minibusy budou provozovány na vymezených linkách území města Děčína, které jsou plně integrovány do dopravního systému Ústeckého kraje. Nakoupené minibusy budou určeny pro hromadnou přepravu osob na kratší vzdálenosti v městském provozu, noční linky a spoje vyžadující nižší přepravní kapacitu.
Cílem projektu je zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy prostřednictvím modernizace a doplnění vozového parku a tím zvýšení ekologické šetrnosti vozového parku. Díky zlepšení podmínek cestování ve veřejné dopravě dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy a tím k další regulaci negativních vlivů osobní automobilové dopravy na kvalitu životního prostředí ve městě Děčín a dále celé Ústecko-chomutovské aglomerace.
Mezi hlavní cíle předkládaného projektu a pozitivní dopady na území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace lze zařadit:
- Realizace aktivit udržitelné formy dopravy - udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.
- Snížení emisní a hlukové zátěže autobusové dopravy v daném území - tento cíl bude naplněn nákupem 5 minibusů s pohonem CNG splňující normu EURO 6.
- Zajištění dostupnosti autobusové dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace - zvýšení počtu "bezbariérových spojů" linek obsluhující město Děčín.
- Zlepšení obslužnosti a cestovního komfortu daného území veřejnou dopravou pro všechny obyvatele a návštěvníky daného území.
- Zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, starších osob a cestujících s kočárky s dítětem při využívání sítě autobusové dopravy.
Výše uvedených cílů bude dosaženo nákupem kvalitních moderních minibusů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb dopravce a zajistí naplnění prvků udržitelné formy dopravy na daném území.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

     
    aktualizováno 10.04.2019 8:12